20.11.2019

Про оголошення конкурсу на вакантну посаду державної служби управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

від «14» __11___ 2019 року

49 -о/д___ 

 

 

 

 

 

Умови

проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

Одеської області

(вул. Незалежності, 71, смт. Миколаївка, Миколаївський район,

 Одеська область, 67000)

  

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу;

Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;

Здійснює нарахування заробітної плати, розрахунки з працівниками, які звільняються або йдуть у відпустку, нарахування виплат за листками непрацездатності працівникам управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації;

Здійснює нарахування страхових соціальних внесків у відповідні державні фонди із заробітної плати робітників і службовців, інших виплат та платежів, та складає розрахунково-платіжну відомість;

Складає та передає до банківської установи списки для отримання готівки заробітної плати працівників у встановлені строки;

На підставі розрахунково-платіжних відомостей веде особові рахунки працівників;

Веде персоніфікований облік працівників та складає відповідну звітність;

Готує та подає місячні, квартальні, річні звіти до відділу соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, відділу статистики, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, податкової інспекції;

Готує дані для складання оперативних зведених звітів про доходи та видатки установи;

Складає розшифровку до штатного розпису установи;  Готує дані для складання бюджетного запиту на наступний рік в частині оплати праці;

Видає та реєструє довіреності на отримання матеріальних цінностей;

Видає довідки по заробітній платі для оформлення та переоформлення пенсій, субсидій, кредитів та ін.;

Веде аналітичний облік касових видатків, поточних рахунків і розрахунків;

Складає меморіальні ордери: - зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії (№ 5);

 - накопичувальну відомість руху грошових коштів загального фонду в органах УДКСУ (№ 2);

 - накопичувальну відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах УДКСУ (№ 3);

Складає відповідні картки обліку;

Забезпечує підготовку даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;

Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів; формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів.  

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4900 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби , до якої додається резюме за формою , визначеною Кабінетом Міністрів України;

3)  заяву, в якій повідомляє , що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     5) підтвердження рівня вільного володіння

де  державною мовою;

6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими Законом, та іншими умовами конкурсу.

Документи приймаються до 17.15 години 27 листопада 2019 року, смт. Миколаївка, Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.100 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування

Тестування буде проведено о 14.00 годині 03 грудня 2019 року за адресою: смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, вул. Незалежності, 71, каб.108

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чирнилюк Людмила Леонтіївна

тел. (04857) 2-26-00

E-mail: nikolaevka_soc@odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища економічна освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

Володіння державною мовою

Вільне

Володіння іноземною мовою

Необов’язкове

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Професійні та технічні знання

Вміння працювати з нормативно -  правовими документами відповідно до яких проводиться нарахування та виплата заробітної плати

Знання сучасних інформаційних технологій

Вільне володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості 

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) наполегливість;

4) креативність та ініціативність;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування; 

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 8)вміння приймати рішення

9) вміння працювати в команді

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України; Кодекс законів про працю України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Законів України: «Про місцеві державні адміністрації»; «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про звернення громадян», знання ведення бюджетного обліку в бюджетних установах

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання нормативного законодавства:

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в бюджетній установі, трудове, фінансове та господарське законодавство, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №504/96 ВР;
Постанова КМУ від 06.02.2019 р. №102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році»;
Постанова КМУ від 25.03.2016 №229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;
Постанова КМУ від 20.04.2016 року №306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»; 

Регламенту управління соціального захисту населення районної державної адміністрації ;

Положення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 Положення про відділ бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення районної державної адміністрації