07.10.2011

Розпорядження Про питання виконання Закону України

У  К  Р  А  Ї  Н  А

МИКОЛАЇВСЬКА   РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

смт. Миколаївка

 

" 16" ____ 09____ 2011р.                                                       № 430/А- 2011

 

 

 

Зареєстровано в Миколаївському районному управлінні юстиції

від 20 вересня 2011 року за №3/119

 

 

 

Про питання виконання Закону України

„Про доступ до публічної інформації” в

Миколаївській районній державній адміністрації

 

 

Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, пункту 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, розпорядження голови Одеської обласної адміністрації від 1 липня 2011 року №506/А-2011 „Про питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Одеській обласній державній адміністрації”, з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації:

 

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Миколаївська районна державна адміністрація (додається).

 

2. Установити, що Миколаївська районна державна адміністрація:

2.1. Є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Миколаївською районною державною адміністрацією своїх повноважень та яка перебуває у володінні Миколаївської районної державної адміністрації;

 

2

 

2.2. Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

 стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

  стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в іншій спосіб.

 

3. Начальникам управлінь та відділів райдержадміністрації визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

 

4 . Визначити о собу, відповідальну за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації   –   керівника апарату райдержадміністрації.

 

5. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покласти на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

6. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації (Буряченко Л.Л.) привести у відповідність до покладених функцій положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

 

7 . Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в райдержадміністрації визначити кабінет №105.

 

8. Начальнику відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Мальцев Д.І.)  внести  відповідні зміни до Регламенту районної державної адміністрації та забезпечити проведення навчань і семінарів для працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації з питань забезпечення громадян до публічної інформації.

 

9. Виконкомам селищної та сільських рад розпорядчим документом визначити осіб, відповідальних за виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” у відповідному виконкомі та забезпечити безумовне виконання вимог даного Закону.

 

10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

11. Розпорядження набирає чинності з дня опублікування в районній газеті «Миколаївський вісник».

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                      О.В. Чорний

 

 

 

Затверджено

розпорядженням голови               

районної державної адміністрації

від «16 »____ 09____2011 року

№ __430 __/А-2011

 

 

 

Зареєстровано в Миколаївському районному управлінні юстиції

від 20 вересня 2011 року за №3/119

 

 

 

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є

Миколаївська районна державна адміністрація

 

1.Загальні положення

 

1.1. Цей порядок розроблений відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” ( далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. 

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

 

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Миколаївська районна державна адміністрація.

 

1.4. Доступ до публічної інформації Миколаївської районної державної адміністрації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

 

1.5. Запитувачами публічної інформації (далі - запитувач) відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

 

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України „Про звернення громадян”.

 

2.Складання та подання запитів на публічну інформацію

 

2.1. Запитувач має право звернутися до Миколаївської районної державної адміністрації із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 

2.2 Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

 

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Миколаївській районній державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

 

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використовувати форму запиту на інформацію наведену у додатку.

 

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

 

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

 

2.6. Форми запиту розміщуються на офіційному веб – сайті Миколаївської районної державної адміністрації та на інформаційному стенді в адміністративному будинку, де розташована Миколаївська районна державна адміністрація.

 

 2.7. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

 

2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до загального відділу апарату Миколаївської районної державної адміністрації.

 

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст зазначеного структурного підрозділу, який організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Миколаївська районна державна адміністрація, із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, котра його подала.

 

2.10. Запит може бути поданий до структурних підрозділів Миколаївської районної державної адміністрації  або посадовим особам, які організовують доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється штамп із зазначенням найменування Миколаївської районної державної адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                      до Порядку складення та подання запитів

на публічну інформацію, розпорядником якої є

Миколаївська районна державна адміністрація

 

 

Форма

запиту на інформацію

 

 Розпорядник інформації

Миколаївська районна державна адміністрація

 (67000 Одеська область, Миколаївський район, смт Миколаївка, вул Леніна, 71)

Запитувач 

______________________________________________________прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

_______________________________________________

 прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_______________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

____________________________________________________________________ ____________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

 Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

телефаксом

 

за телефоном

 

електронною поштою

 

особисто

 

 

 ______     _______

  (дата)        (підпис) 

  Контактний телефон

зазначити номер телефону

 

Дата запиту

 

 

Зареєстровано                                                                      Запит направлено за призначенням

 

Миколаївська района державна адміністрація               __________________________________

                                                                                                  структурний підрозділ Миколаївської

                                                                                                 районної державної адміністрації

 

Реєстраційний номер _____________________             __________________________________ 

дата реєстрації           _____________________               __________________________________

 

Відмітка про виконання __________________________________________________________

 

____________________________________________________________________ ___________